Vilkår for SMS – Modtagelse

SMS servicen

Brugeren får med tillægsmodulet “SMS – Modtagelse” adgang til, at modtage SMS beskeder til Online Booking i Conventus.

Brugsvilkår

Denne aftale om anvendelse af tillægsmodulet SMS skal tiltrædes af Brugeren (den organisation der indgår denne aftale), førend tillægsmodulet SMS kan benyttes. Enhver brug af tillægsmodulet sker på disse vilkår og er herudover i det hele underlagt de vilkår, der gælder for brug af Conventus, og som kan ses her.

Brug af tillægsmodulet forudsætter, at der senest samtidig med indgåelse af denne aftale er opnået en brugsret til softwaren Conventus. Tillægsmodulet kan ikke benyttes uden en sådan brugsret.

Tillægsmodulet SMS leveres, så det fremstår som en integreret del af Conventus.

Funktionaliteten indeholdt i tillægsmodulet SMS er beskrevet på Conventus’ website (www.conventus.dk), ligesom der dér forefindes brugermanualer som beskriver tillægsmodulet SMS.

Funktionaliteten i tillægsmodulet SMS tilbydes som et standardsystem og dermed alene som den er og forefindes.

Indgåelse og ophør af abonnementsaftale for tillægsmodulet SMS

Ved afgivelse af bestilling træder abonnementet til tillægsmodulet SMS i kraft og abonnementet løber uafbrudt, indtil det bringes til ophør ved opsigelse, eller indtil brugsretten til Conventus ophører, hvad enten der indtræder først. Abonnementet kan opsiges med virkning fra udgangen af den periode, der er betalt licensafgift for.

Conventus kan opsige aftalen med 6 måneders varsel, dog tidligst til ophør ved udløb af den periode, der er betalt licensafgift for.

Brugsvilkårene kan uanset dette løbende og uden varsel ændres fra CONVENTUS’ side ved meddelelse til Brugeren. Ønsker Brugeren ikke at acceptere de ændrede vilkår, anses aftalen som ophørt straks uden kompensation for Brugeren.

Hvis Brugeren misligholder denne abonnementsaftale, kan Conventus uden varsel bringe aftalen til ophør og spærre Brugerens konto og dermed adgangen til tillægsmodulet SMS. Misligholdelse af aftalen kan bl.a. foreligge ved betalingsmisligholdelse eller ved brug af tillægsmodulet SMS i strid med aftalen.

Priser og betalingsvilkår

For brugsretten til tillægsmodulet SMS betales en løbende abonnementsafgift samt en forbrugsafgift pr. modtaget besked. De gældende prissatser er oplyst på CONVENTUS’ website. Abonnementsafgiften opkræves og betales sammen med licensafgiften for Conventus. Den løbende abonnementsafgift kan ændres med 3 måneders varsel med virkning fra udløb af den periode, der er forudbetalt. Forbrugsafgiften kan fra CONVENTUS’ side ændres med et skriftligt varsel på 1 måned.

Betaling for det løbende forbrug afregnes pr. hver 1. februar, 1. maj, 1. august og 1. november.

Alle betalinger opkræves via PBS betalingsservice, som Brugeren har tilmeldt til opkrævning af betaligner for benyttelsen af Conventus. Forbruget kan løbende følges i Conventus, hvor også afsendte SMS er kan læses. Dette er kun tilgængeligt for brugere med administrator rettigheder og findes under organisationens stamdata. Brugeren får ikke herudover særskilt specifikation over forbruget.

Misligholdes betalingsvilkårene/afvises en betaling via Betalingsservice, vil der pr. e-mail blive udsendt én betalingspåmindelse, og er betaling fortsat ikke modtaget ved udløb af den meddelte frist, suspenderes Brugerens adgang til tillægsmodulet uden yderligere varsel, indtil den fulde restance er udlignet, herunder også eventuelle restancer for adgangen til eller forbruget under andre tillægsmoduler.

Om Conventus

Conventus er et administrativt værktøj for foreninger, kommuner, haller og fitnesscentre. Conventus samler de opgaver og den kommunikation, der er mellem foreninger, kommunale forvaltninger og idrætsfaciliteter. Conventus letter dermed opgaven for frivillige i foreningslivet og ansatte ved haller og kommuner.

Kontakt

Conventus A/S
Sinding Hovedgade 3
7400 Herning
Tlf. 7070 1308
CVR.: 32885675

Fjernsupport